Natječaj za upis u prvi razred

 

Ur. br.: 02-627/21
Mostar, 15. lipnja 2021.


Temeljem točke II. Odluke Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ o
raspisivanju Natječaja za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred u školskoj 2021./2022..
godini broj 05-02-02-1088/21 od 2. lipnja 2021. godine, Školski odbor Srednje prometne
škole raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI ( I. ) RAZRED SREDNJE PROMETNE

ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2021./ 2022. GODINI

OPĆI UVJETI

 

(1) U prvi (I.) razred pod jednakim uvjetima upisuju se učenici koji su završili osnovnu školu,
u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkoga vijeća.


(2) Prijam kandidata vrši se u skladu s Planom upisa, a na temelju bodovne liste koju u
cijelosti objavljuje Povjerenstvo za upis koje imenuje Školski odbor.


(3) U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u jednu školu, a unutar škole
kandidat se može prijaviti za upis u najviše 4 obrazovna programa. U prijavi na natječaj
kandidat prilaže originalne dokumente i navodi redoslijedno listu prioriteta.


(4) Ako za neki obrazovni programu školi nakon prvoga upisnoga roka nije bilo dovoljno
prijava, kandidat se prema listi prioriteta i ostvarenom broju bodova upisuje u obrazovni
program za koji postoji mogućnost formiranja razrednoga odjela.


(5) Iznimno od stavka 3., kandidat se može prijaviti za upis u glazbeni program na temelju
preslika dokumenata.


(6) Kandidat prilaže na Natječaj za upis:
a) prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi),
b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
d) uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.)
razredu,
e) druge relevantne dokumente.

UPIS KANDIDATA KOJI DOLAZE IZ INOZEMSTVA

(1) Kandidati koji su jedan ili oba posljednja razreda osnovne škole završili u inozemstvu,
natječu se za upis temeljem svjedodžbi za te razrede i rješenja o nostrifikaciji svjedodžbi
koje izdaje Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a.


(2) Rješenje o nostrifikaciji kandidat može dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja
rujna 2021. godine.

UPIS KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA

Kandidati koji su strani državljani mogu se upisati u školu uz posebnu suglasnost Ministarstva
prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna
mjesta.

ROKOVI
Prijavljivanje, izbor i upis kandidata vrši se u tri upisna roka:
Opis postupka Prvi upisni rok Drugi upisni rok Treći upisni rok
Prijava kandidata 22. 6. 2021. 28. 6. 2021. 26. 8. 2021.
Objava rezultata 23. 6. 2021. 29. 6. 2021. 27. 8. 2021.
Upis kandidata 25. 6. 2021. 1. 7. 2021. 27. 8. 2021.

.
KRITERIJI ZA IZBOR

Izbor kandidata za upis obavlja se na temelju uspjeha iz osnovne škole, dodatnih elemenata
vrjednovanja te pokazanih sklonosti i sposobnosti kada to zahtijeva priroda programa.

BODOVI DOBIVENI NA TEMELJU USPJEHA

(1) Bodovi na temelju uspjeha dobivaju se kao zbroj prosječne ocjene uspjeha u VI. i VII.
razredu osnovne škole, općega uspjeha i prosjeka ocjena relevantnih predmeta
zaokruženo na dvije decimale u posljednja dva razreda osnovne škole.


(2) Na temelju uspjeha moguće je postići najviše 25, a najmanje 10 bodova.
Primjer izračuna maksimalnoga broja bodova
Razred/
i

Kriterij Broj maksimalnih bodova

VI.-VII. Prosječna ocjena uspjeha 5,00
VIII. Opći uspjeh 5
Prosječna ocjena relevantnih predmeta 5,00
IX. Opći uspjeh 5
Prosječna ocjena relevantnih predmeta 5,00

(3) Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za
utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis, za taj se predmet uzima ocjena općega
uspjeha učenika.


(4) Učenik generacije ili učenik bez oba roditelja upisuje se izravno, uz uvjet da zadovolji na
ispitu sposobnosti.


(5) U četverogodišnje tehničke programe mogu se upisati učenici koji imaju najmanje
16,5 bodova.


(6) Za trogodišnje strukovne programe se ne utvrđuje minimalni broj bodova potrebnih
za upis.


(7) Ako dva ili više učenika imaju jednak zbroj bodova, njihovo međusobno rangiranje se vrši
na temelju viših prosječnih ocjena iz nastavnih predmeta za prometno područje rada
označenih u tablici:
Četverogodišnji tehnički programi hrvatski jezik, matematika, fizika,
geografija (zemljopis), tehnička kultura
Trogodišnji strukovni programi hrvatski jezik, matematika, fizika,

tehnička kultura

DODATNI ELEMENTI VRJEDNOVANJA

(1) Dodatni element vrjednovanja čine sposobnosti i darovitosti učenika, a dokazuju se i
vrjednuju na temelju:
a) provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;
b) rezultata postignutih na natjecanjima u znanju iz relevantnih predmeta;
c) rezultata postignutih na športskim natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini;
d) rezultata postignutih na ostalim vrstama natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini;
e) završetka osnovne glazbene škole koja je upisana u registar škola.


(2) Kada se vrši provjera znanja i sposobnosti za određene programe, škola jasno utvrđuje
načine i vrijeme provjere, mjerila i kriterije za provjeru znanja i sposobnosti učenika, a
donosi ih Nastavničko vijeće na prijedlog stručnih vijeća

.
(3) Provjeri znanja iz stavka 1. točke a. mogu pristupiti samo kandidati koji imaju minimalni
broj bodova utvrđen u Kriterijima za izbor u ovom Natječaju.


(4) Kandidatu koji je završio osnovnu školu i šest razreda osnovne glazbene škole dodjeljuju
se dva dodatna boda za upis u sve obrazovne programe.

VRJEDNOVANJE REZULTATA NA NATJECANJIMA

(1) Vrjednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na županijskim natjecanjima u znanju iz
relevantnih predmeta za izbor, koja se provode u organizaciji Zavoda za školstvo,
odnosno na natjecanju na entitetskoj, državnoj ili međunarodnoj razini koje verificira
Zavod za školstvo, a koje je kandidat postigao u posljednja četiri (4) razreda osnovnog
obrazovanja. Ako je kandidat sudjelovao na više natjecanja, ili na natjecanjima iz više
područja relevantnih za program u koji se upisuje, vrjednuje mu se isključivo jedno
(najpovoljnije) postignuće.


(2) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na županijskoj, entitetskoj te
međunarodnoj ili državnoj razini.
Bodovanje natjecanja u znanju iz relevantnih predmeta
Natjecanje u znanju relevantnih predmeta Kriterij Bodovi
Međunarodna ili državna razina

Prvo osvojeno mjesto 4,5
Drugo osvojeno mjesto 4
Treće osvojeno mjesto 3,5

Entitetska razina

Prvo osvojeno mjesto 3
Drugo osvojeno mjesto 2,5
Treće osvojeno mjesto 2

Županijska razina

Prvo osvojeno mjesto 1,5
Drugo osvojeno mjesto 1
Treće osvojeno mjesto 0,5

(3) Vrjednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na športskom natjecanju na državnoj ili
međunarodnoj razini, a koji je kandidat postigao u posljednja dva (2) razreda osnovnoga
obrazovanja, što se dokazuje odgovarajućom potvrdom granskoga športskog saveza. Vrjednuje
se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.


(4) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnoj ili državnoj razini.
Bodovanje športskih rezultata
Športska natjecanja Kriterij Bodovi
Međunarodna razina

Prvo osvojeno mjesto 3
Drugo osvojeno mjesto 2,5
Treće osvojeno mjesto 2

Državna razina

Prvo osvojeno mjesto 1,5
Drugo osvojeno mjesto 1
Treće osvojeno mjesto 0,5
(5) Kandidatu koji je osvojio, u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja, prvo, drugo ili treće
mjesto na državnoj ili međunarodnoj razini, na jednom ili više natjecanja, dodjeljuje se jedan
dodatni bod za upis u sve obrazovne programe. Valjan dokaz o sudjelovanju na natjecanju, osim
diplome, čini potvrda redovite osnovne škole koju je učenik predstavljao na natjecanju.

(6) Dodatni bod po ovoj osnovi vrjednuje se samo ako učeniku nisu vrjednovana postignuća na
športskom natjecanju.

UPIS KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

(1) Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati koji su završili osnovnu školu prema
rješenju mjerodavnoga općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik
ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o
razvrstavanju.


(2) Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju:
a) rješenja mjerodavnoga općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je
učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili
rješenja o razvrstavanju;


b) mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se
utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.
UPIS KANDIDATA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA

(1) Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole,
odnosno programa, može do prvoga upisnog roka pribaviti mišljenje službe za
profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima
koja su primjerena njegovim sposobnostima.


(2) Učenik se javlja na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za
profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaže na natječaj.

ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE

(1) Za pojedine programe, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije o kojima
će Povjerenstvo za upis obavijestiti učenike i roditelje da prije upisa u školu konzultiraju
liječnika, posebice liječnika medicine rada, o opravdanosti upisa u željeni program,
odnosno zanimanje.


(2) Ako se učenik upisuje u program i pored znanja o postojanju zdravstvenih
kontraindikacija ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i
zapošljavanja preuzima učenik i roditelj.


(3) Za upis u pojedine programe škola će, u skladu s posebnim propisima, zatražiti od
učenika, kao uvjet za upis, i liječničku potvrdu o nepostojanju zdravstvenih
kontraindikacija za željeno zanimanje.

PLAN UPISA UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED

ČETVEROGODIŠNJI PROGRAMI BROJ UČENIKA

tehničar cestovnoga prometa

54

tehničar poštansko-telekomunikacijskoga prometa

računalni operater u prometu
tehničar za logistiku i špediciju
tehničar za sigurnost cestovnoga prometa
TROGODIŠNJI PROGRAMI
automehaničar
vozač motornoga vozila

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOGA ODBORA
Vjekoslav Vučić, dipl. iur.

Go back