• Prometna skola
 • Početna
 • NATJEČAJ ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI ( I. ) RAZRED SREDNJE PROMETNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019./ 2020. GODINI

NATJEČAJ ZA UPIS REDOVITIH UČENIKA U PRVI ( I. ) RAZRED SREDNJE PROMETNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019./ 2020. GODINI

Temeljem točke II. Odluke Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a o raspisivanju Natječaja za upis redovitih učenika u prvi (I.) razred u školskoj 2019./2020. godini broj 05-02-40-1556/19 od 3. lipnja 2019. godine, Školski odbor Srednje prometne škole raspisuje

 

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

ZA UPIS REDOVITIH  UČENIKA U PRVI ( I. ) RAZRED SREDNJE PROMETNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2019./ 2020. GODINI

 

 

OPĆI UVJETI

 

(1) U prvi (I.) razred pod jednakim uvjetima upisuju se učenici koji su završili osnovnu školu,       u dobi do 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje Nastavničkoga vijeća.

 

(2) Prijam kandidata vrši se u skladu s Planom upisa, a na temelju bodovne liste koju u cijelosti objavljuje Povjerenstvo za upis koje imenuje Školski odbor.

 

(3) U svakom upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u jednu školu, a unutar škole kandidat se može prijaviti za upis u najviše 4 obrazovna programa. U prijavi na natječaj kandidat prilaže originalne dokumente i navodi redoslijedno listu prioriteta.

 

(4) Ako za neki obrazovni programu školi nakon prvoga upisnoga roka nije bilo dovoljno prijava, kandidat se prema listi prioriteta i ostvarenom broju bodova upisuje u obrazovni program za koji postoji mogućnost formiranja razrednoga odjela.

 

(5)  Iznimno od stavka 3., kandidat se može prijaviti za upis u glazbeni program na temelju preslika dokumenata.

 

(6)  Kandidat prilaže na Natječaj za upis:

 1. a) prijavu na natječaj (obrazac dostupan u školi),
 2. b) izvadak iz matične knjige rođenih ili rodni list
 3. c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
 4. d) uvjerenje ili svjedodžbu o uspjehu u šestom (VI.), sedmom (VII.) i osmom (VIII.) razredu,
 5. e) druge relevantne dokumente.

 

 

 

UPIS KANDIDATA KOJI DOLAZE IZ INOZEMSTVA

 

(1) Kandidati koji su jedan ili oba posljednja razreda osnovne škole završili u inozemstvu, natječu se za upis temeljem svjedodžbi za te razrede i rješenja o nostrifikaciji svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a.

 

(2) Rješenje o nostrifikaciji kandidat može dostaviti školi naknadno, a najkasnije do kraja rujna 2019. godine.

 

UPIS KANDIDATA STRANIH DRŽAVLJANA

 

Kandidati koji su strani državljani mogu se upisati u školu uz posebnu suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-a, uz uvjet da u školi postoje slobodna upisna mjesta.

 

ROKOVI

 

Prijavljivanje, izbor i upis kandidata vrši se u tri upisna roka:

 

Opis postupka

Prvi upisni rok

Drugi upisni rok

Treći upisni rok

Prijava kandidata

24. 6. 2019.

27. 6. 2019.

26. 8. 2019.

Objava rezultata

25. 6. 2019.

28. 6. 2019.

27. 8. 2019.

Upis kandidata

25. 6. 2019.

28. 6. 2019.

27. 8. 2019.

 

 

 KRITERIJI ZA IZBOR

 

Izbor kandidata za upis obavlja se na temelju uspjeha iz osnovne škole, dodatnih elemenata vrjednovanja te pokazanih sklonosti i sposobnosti kada to zahtijeva priroda programa.

 

BODOVI DOBIVENI NA TEMELJU USPJEHA

 

(1) Bodovi na temelju uspjeha dobivaju se kao zbroj prosječne ocjene uspjeha u VI. i VII. razredu osnovne škole, općega uspjeha i prosjeka ocjena relevantnih predmeta  zaokruženo na dvije decimale u posljednja dva razreda osnovne škole.

 

(2)  Na temelju uspjeha moguće je postići najviše 25, a najmanje 10 bodova.

 

            Primjer izračuna maksimalnoga broja bodova

Razred/i

Kriterij

Broj maksimalnih bodova

VI.-VII.

Prosječna ocjena uspjeha

5,00

VIII.

Opći uspjeh

5

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5,00

IX.

Opći uspjeh

5

Prosječna ocjena relevantnih predmeta

5,00

 

          

(3) Ako učenik u osnovnoj školi nije imao neki od nastavnih predmeta relevantnih za utvrđivanje uspjeha ili broja bodova za upis, za taj se predmet uzima ocjena općega uspjeha učenika.

 

(4) Učenik generacije ili učenik bez oba roditelja upisuje se izravno, uz uvjet da zadovolji na ispitu sposobnosti.

 

(5) U četverogodišnje tehničke programe mogu se upisati učenici koji imaju najmanje 16,5 bodova.

 

(6) Za trogodišnje strukovne programe se ne utvrđuje minimalni broj bodova potrebnih za upis.

 

(7) Ako dva ili više učenika imaju jednak zboj bodova, njihovo međusobno rangiranje se vrši na temelju viših prosječnih ocjena iz nastavnih predmeta za prometno područje rada označenih u tablici:

 

Četverogodišnji tehnički programi

hrvatski jezik, matematika, fizika,

geografija (zemljopis), tehnička kultura

Trogodišnji strukovni programi

hrvatski jezik, matematika, fizika,

tehnička kultura

 

 

DODATNI ELEMENTI VRJEDNOVANJA

 

(1) Dodatni element vrjednovanja čine sposobnosti i darovitosti učenika, a dokazuju se i vrjednuju na temelju:

 1. a) provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;
 2. b) rezultata postignutih na natjecanjima u znanju iz relevantnih predmeta;
 3. c) rezultata postignutih na športskim natjecanjima na državnoj i međunarodnoj razini;
 4. d) rezultata postignutih na ostalim vrstama natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini;
 5. e) završetka osnovne glazbene škole koja je upisana u registar škola.

 

(2) Kada se vrši provjera znanja i sposobnosti za određene programe, škola jasno utvrđuje načine i vrijeme provjere, mjerila i kriterije za provjeru znanja i sposobnosti učenika, a donosi ih Nastavničko vijeće na prijedlog stručnih vijeća.

 

(3) Provjeri znanja iz stavka 1. točke a. mogu pristupiti samo kandidati koji imaju minimalni broj bodova utvrđen u Kriterijima za izbor u ovom Natječaju.

 

(4) Kandidatu koji je završio osnovnu školu i šest razreda osnovne glazbene škole dodjeljuju se dva dodatna boda za upis u sve obrazovne programe.

 

 

VRJEDNOVANJE REZULTATA NA NATJECANJIMA

 

(1) Vrjednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na županijskim natjecanjima u znanju iz relevantnih predmeta za izbor, koja se provode u organizaciji Zavoda za školstvo, odnosno na natjecanju na entitetskoj, državnoj ili međunarodnoj razini koje verificira Zavod za školstvo, a koje je kandidat postigao u posljednja četiri (4) razreda osnovnog obrazovanja. Ako je kandidat sudjelovao na više natjecanja, ili na natjecanjima iz više područja relevantnih za program u koji se upisuje, vrjednuje mu se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

 

(2) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na županijskoj, entitetskoj te međunarodnoj ili državnoj razini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodovanje natjecanja u znanju iz relevantnih predmeta

Natjecanje u znanju relevantnih predmeta

Kriterij

Bodovi

Međunarodna ili državna razina

Prvo osvojeno mjesto

4,5

Drugo osvojeno mjesto

4

Treće osvojeno mjesto

3,5

Entitetska razina

Prvo osvojeno mjesto

3

Drugo osvojeno mjesto

2,5

Treće osvojeno mjesto

2

Županijska razina

Prvo osvojeno mjesto

1,5

Drugo osvojeno mjesto

1

Treće osvojeno mjesto

0,5

 

 

(3) Vrjednuje se i boduje rezultat kandidata postignut na športskom natjecanju na državnoj ili međunarodnoj razini, a koji je kandidat postigao u posljednja dva (2) razreda osnovnoga obrazovanja, što se dokazuje odgovarajućom potvrdom granskoga športskog saveza. Vrjednuje se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

 

(4) Kriterij bodovanja su osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na međunarodnoj ili državnoj razini.

 

Bodovanje športskih rezultata

Športska natjecanja

Kriterij

Bodovi

Međunarodna  razina

Prvo osvojeno mjesto

3

Drugo osvojeno mjesto

2,5

Treće osvojeno mjesto

2

Državna razina

Prvo osvojeno mjesto

1,5

Drugo osvojeno mjesto

1

Treće osvojeno mjesto

0,5

 

(5) Kandidatu koji je osvojio, u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja, prvo, drugo ili treće mjesto na državnoj ili međunarodnoj razini, na jednom ili više natjecanja, dodjeljuje se jedan dodatni bod za upis u sve obrazovne programe. Valjan dokaz o sudjelovanju na natjecanju, osim diplome, čini potvrda redovite osnovne škole koju je učenik predstavljao na natjecanju.

 

(6) Dodatni bod po ovoj osnovi vrjednuje se samo ako učeniku nisu vrjednovana postignuća na športskom natjecanju.

 

 

 UPIS KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

 • Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati koji su završili osnovnu školu prema rješenju mjerodavnoga općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju.

 

 • Učenik s teškoćama u razvoju ostvaruje pravo na izravan upis na temelju:
 1. a) rješenja mjerodavnoga općinskog ureda ili odjela društvenih djelatnosti kojim je učenik ostvario pravo na posebne oblike odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi ili rješenja o razvrstavanju;
 2. b) mišljenja službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje kojim se utvrđuje program primjeren njegovim sposobnostima i potrebama.

 

 

 

 

UPIS KANDIDATA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA

 

 • Učenik koji zbog zdravstvenog stanja (invaliditeta) ima sužene mogućnosti izbora škole, odnosno programa, može do prvoga upisnog roka pribaviti mišljenje službe za profesionalnu orijentaciju Zavoda za zapošljavanje o programima, odnosno zanimanjima koja su primjerena njegovim sposobnostima.

 

 • Učenik se javlja na natječaj u prvom upisnom roku u skladu s mišljenjem službe za profesionalnu orijentaciju koje obvezno prilaže na natječaj.

 

 

      ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE

 

 • Za pojedine programe, odnosno zanimanja postoje zdravstvene kontraindikacije o kojima će Povjerenstvo za upis obavijestiti učenike i roditelje da prije upisa u školu konzultiraju liječnika, posebice liječnika medicine rada, o opravdanosti upisa u željeni program, odnosno zanimanje.

 

 • Ako se učenik upisuje u program i pored znanja o postojanju zdravstvenih kontraindikacija ili ih nije utvrdio, rizik i odgovornost za mogućnost završetka školovanja i zapošljavanja preuzima učenik i roditelj.

 

 • Za upis u pojedine programe škola će, u skladu s posebnim propisima, zatražiti od učenika, kao uvjet za upis, i liječničku potvrdu o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za željeno zanimanje.

 

 

PLAN UPISA UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED

 

 

ČETVEROGODIŠNJI PROGRAMI

BROJ UČENIKA

tehničar cestovnoga prometa

100

tehničar poštansko-telekomunikacijskoga prometa

računalni operater u prometu

tehničar za logistiku i špediciju

tehničar za komunikacijske tehnologije

zrakoplovni prometnik

TROGODIŠNJI PROGRAMI

automehaničar

rukovatelj građevinskim i pretovarnim strojevima

vozač motornoga vozila

 

                                                                     

Mostar, 18. lipnja 2019.

Ur. br.: 02-905/19

 

 

Predsjednik Školskoga odbora

 

                                                                                                           Vjekoslav Vučić, dipl. iur.

 

Go back