Školski odbor

Školski odbor kao upravno tijelo odgovoran je za utvrđivanje i provođenje poslovne politike škole, generalno rukovođenje radom škole i djelotvornu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa. Školski odbor broji šest članova: dva člana iz reda uposlenika, dva člana iz reda roditelja i dva člana iz reda Osnivača. Predsjednik Školskog odbora je Vjekoslav Vučić.

Školski odbor Škole obavlja sljedeće poslove:

- donosi Statut i druge opće akte Škole,

- utvrđuje planove rada i razvoja Škole te prati i usmjerava cjelokupni rad Škole,

- donosi Godišnji program rada Škole i usvaja izvještaje o njegovoj primjeni,

- prati i analizira opći uspjeh učenika i poduzima mjere za poboljšanje i unaprjeđenje uvjeta rada u Školi i nastavi,

- raspisuje natječaj za izbor ravnatelja i prijam ostalih uposlenika Škole u radni odnos i uspostavlja procedure za izbor,

- imenuje i razrješava ravnatelja sukladno Zakonu,

- daje ravnatelju smjernice i prijedloge o pitanjima od interesa za unaprjeđenje rada Škole,

- usmjerava, nadzire i ocjenjuje rad ravnatelja Škole, razmatra izvješće o radu ravnatelja,

- donosi odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa uposlenika Škole na prijedlog ravnatelja,

- donosi plan korištenja financijskih sredstava Škole i usvaja periodični godišnji obračun,

- usvaja izvještaj o financijskom poslovanju Škole,

- uređuje pitanje odnosa s Osnivačem,

- podnosi Osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o rezultatima rada Škole,

- usvaja Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, na prijedlog ravnatelja,

- predlaže plan upisa učenika u Školu i potrebe za kadrovima,

- razmatra primjedbe i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Škole,

- rješava predmete u upravnoj stvari iz svog djelokruga kao prvostupanjski ili drugostupanjski organ, sukladno Zakonu,

- razmatra i rješava žalbe i prigovore učenika te obavlja druge poslove sukladno sa Zakonom i ovim Statutom.